báo cáo các nội dung trình đoàn giám sát HDDN huyện

Thứ bảy - 20/01/2018 19:52
báo cáo các nội dung trình đoàn giám sát HDDN huyện

 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH VĂN

Số …./BC-THTV

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------    

                                                                                                     Thanh Văn, ngày 19 tháng 1 năm 2018

 

BÁO CÁO

 VỀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

KẾT QUẢ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

VIỆC THU CHI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA CMHS NĂM HỌC 2017-2018

               

        Căn cứ công văn số 06/BKTXH, ngày 12 tháng 1 năm 2018 của hội đồng nhân dân huyện Thanh Oai về việc tổ chức giám sát của HĐND Huyện tại một số trường trên địa bàn huyện. Trường Tiểu học  Thanh Văn báo cáo một số nội dung như sau:

1.     Rà soát đánh giá các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia

2.     Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018

3.     Việc thu chi các khoản đóng góp của cha mẹ HS năm học 2017-2018

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

Trường Tiểu học Thanh Văn nằm trên địa bàn xã Thanh Văn, là một xã thuộc vùng chiêm chũng, nằm xa khu trung tâm của huyện, nền kinh tế chưa phát triển mạnh.

Năm học 2017- 2018 là năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXIII, là năm học tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Chi bộ đảng, chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường có sự đoàn kết thống nhất cao.

Trường là đơn vị đạt chuẩn quốc gia mức 1 năm 2003, nhà trường đạt và giữ vững cơ quan văn hóa

II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

  1. Thuận lợi:

Có hệ  thống các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học đầy đủ, kịp thời.

          Có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh học sinh trong nhà trường.

          Có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn đạt trên chuẩn, học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, ý thức học tập cao.

  2. Khó khăn:

   Giáo viên là người địa phương ít, chủ yếu từ các xã khác đến công tác, trường còn có giáo viên hợp đồng, thiếu nhân viên thư viện, thiết bị có sự ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc.

           Cơ sở vật chất còn thiếu và xuống cấp đặc biệt thiếu phòng học, chưa có  phòng chức năng nên đã ảnh hưởng đến các phong trào hoạt động của nhà trường.

B. NỘI DUNG

I. KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

1. Tiêu chuẩn 1 – TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

1.1 Khối lớp và lớp học

- Tổng số học sinh: 507 em; tổng số lớp trong toàn trường : 13 lớp

- Số học sinh trong một lớp (bình quân chung của toàn trường): 39HS. Lớp có học sinh nhiều nhất là: 44 học sinh ; lớp có học sinh ít nhất là: 28 học sinh.

1.2. Tổ chuyên môn

- Hiện có các tổ chuyên môn: Tổ 1; tổ 2,3; tổ 4,5.

- Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn: sinh hoạt tổ CM: 2 lần/ tháng; khối CM: 4 lần/ tháng.

- Học kỳ 1năm học : 2017-2018

  Đã thực hiện 7 chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin; học tập chính trị; học tập và làm theo phong cách, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, ….

  Đã bồi dưỡng ngắn hạn cho 21 giáo viên, bồi dưỡng dài hạn cho 1 giáo viên

1.3. Tổ Hành chính quản trị

- Có 7 cán bộ nhân viên, trình độ đào tạo: ĐH: 2, CĐ: 0, TC: 5.  phụ trách các việc cụ thê:

Y tế, Văn thư, kế toán, thủ quỹ, phục vụ, bảo vệ.

- Có năng lực hoàn thành công việc được giao.

- Đánh giá chất lượng quản lý các loại sổ, hồ sơ quản lý: Tốt

1.4. Các Hội đồng, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức Đảng và các Đoàn thể

 - Có đủ các Hội đồng theo quy định: Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng chấm SKKN, Hội đồng tư vấn…

- Hoạt động của các Hội đồng : đúng quy định.

- Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh Thực hiện đúng theo Điều lệ của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

-Công đoàn nhà trường: Hoạt động theo đúng nhiệm vụ của công đoàn có hiệu quả.

- Chi bộ Đảng: lãnh đạo nhà trường và hoạt động đúng pháp luật.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh : Hoạt động đúng quy định.

- Đội TNTP Hồ Chí Minh : Hoạt động đúng quy định.

- Các hoạt động tư vấn: Hoạt động đúng nhiệm vụ và quyền hạn.

Kết luận (Đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn 1): Đạt

2. Tiêu chuẩn 2 – CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

2.1. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

- Trình độ đào tạo : Hiệu trưởng: Đại học; Phó hiệu trưởng: Đại học: 3 đ/c

 Đánh giá về năng lực quản lý, phẩm chất chính trị, đạo đức :

  + Hiệu trường: Tốt

  + Phó hiệu trưởng: Tốt

2.2. Đội ngũ giáo viên

- Tổng số giáo viên toàn trường: 21 GV: (Biên chế: 19, hợp đồng: 2) . đạt tỷ lệ quy định:  1,6 GV/lớp

Hiện còn thiếu giáo viên các môn học: Tin học

- Trình độ đào tạo: ĐH: 12 ; cao đẳng: 9 ; TC: 0

- Chất lượng giáo viên: Giáo viên dạy giỏi qua các hội thi đạt 76%

Số giáo viên xếp loại yếu về chuyên môn: Không

2.3. Có đủ số giáo viên hoặc nhân viên phụ trách thư viện, phòng học bộ môn gồm (đối với TH)

- Thư viện có 1 người, trình độ đào tạo: TC, chất lượng công việc: tốt.

- Phòng học bộ môn có: 4 người, trình độ đào tạo: ĐH: 1; CĐ: 3; TC: 0, chất lượng công việc: Tốt.

- Phòng thí nghiệm, ĐDDH có 1 người, trình độ đào tạo: TC, chất lượng công việc: Tốt

            Kết luận (Đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn 2): Đạt

3. Tiêu chuẩn 3: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

3.1. Khuôn viên

- Tổng diện tích 8628m2, tính theo đầu học sinh đạt 17m2/01HS

- Có hoặc không có: Tường rào: chưa có, cổng trường: có , biển trường: có.

- Sân trường : 1800 m2

- Cảnh quan sư phạm: xanh, sạch, thân thiện.

3.2. Cơ cầu khối công trình

      a) Khu phòng học

- Tổng số phòng học: 13, (có 8 phòng học đã xuống cấp 1phòng cấp 4 đã xuống cấp ở khu lẻ). 

- Bàn ghế học sinh, giáo viên theo quy định: Thiếu 80 bộ bàn ghế HS, thiếu 5 bộ bàn ghế GV.

- Phòng học thực hành bộ môn (tiểu học phòng GDNT) :

          Chưa có: có phòng Ngoại ngữ, Tin học, GD nghệ thuật.

      b) Khu phục vụ học tập

- Phòng truyền thống: 0 phòng

- Thư viện (Đối với TH): 0 phòng  đọc GV, 0 phòng đọc HS.

- Khu học và luyện tập TDTT (Đối với TH): sân tập: 1300 m2, không có bóng mát hay mái che nắng nên ảnh hưởng lớn đến tập luyện TDTT của HS.

      c) Khu hành chính

-  Số: Phòng Hiệu trưởng: 01,  Phó Hiệu trưởng: 01, phòng văn thư: 01, phòng hội đồng: 0 phòng sinh hoạt tổ bộ môn: 0, phòng Công đoàn: 0, phòng Đoàn đội(TH): 01, Phòng Y tế: 01, Phòng Thiết bị(TH): 01, Kế toán: 0; bảo vệ: 0.

      d) Khu để xe của học sinh(TH) (m 2): 100 m2 ;và giáo viên (m2): 30 m2 nhà để xe của GV đã xuống cấp cần được cải tạo và XD lại.

      đ) Khu vệ sinh của giáo viên và học sinh được xây dựng riêng biệt, đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ. Tuy nhiên hệ thống bồn cầu,vòi rửa tay và xả nước đã hỏng nhiều cần được sửa chữa.

      e) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động giáo dục: Ứng dụng CNTT tốt trong các hoạt động giáo dục.

            Kết luận (Đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn 3):         Không Đạt

4. Tiêu chuẩn 4: QUAN HỆ GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

- Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: tốt.

- Công tác tham mưu của nhà trường với cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương: tốt

- Nhà trường phối hợp với các đoàn thể ở địa phương: tốt

- Thực hiện công khai các nguồn thu của nhà trường đúng quy định

- Công tác xã hội hóa giáo dục còn hạn chế

Kết luận (Đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn 4): Đạt

5. Tiêu chuẩn 5: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ KẾT QUẢ GIÁO DỤC

5.1. Đảm bảo sỹ số : Đầu năm học 2017-2018: 509 em, cuối HK1: 507 ( 2 HS chuyển trường)

    Đối với (TH) : Tỷ lệ học sinh bỏ học : 0%

5.2. Chất lượng giáo dục học kỳ 1

 

 

TSHS

 

Năng lực

 

Phẩm chất

Các môn học và các

HĐGD khác

Đạt

Chưa đạt

Đạt

Chưa đạt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

507

507

100

0

0

507

100

0

0

507

100

0

0

 

5.3. Hoạt động giáo dục

- Thực hiện chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp hàng năm : Thực hiện đúng kế hoạch

- Số lần tổ chức hoạt động toàn trường trong một năm học : 7 lần

- Thực hiện “Phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực”: Tốt

5.4. Tham gia phổ cập GD: Đạt phổ cập GD đúng độ tuổi mức độ 2.

Kết luận (Đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn 5): Đạt

Qua kết quả rà soát trên trường TH Thanh Văn đạt 4/5 tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia

II. KẾT QUẢ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018:

1. Kết quả HS: TS HS toàn trường 507HS/13 lớp

a. Đánh giá Năng lực, phẩm chất HK1:

Khối lớp

Số lớp

Tổng số

học sinh

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

SL

%

SL

%

SL

%

Tổng

13

507

365

72

128

25

14

3

b. Các môn đánh giá bằng điểm số:

Toàn trường

Hoàn thành tốt

Điểm 9-10

 

Hoàn thành

Điểm 5, 6,7,8

Chưa HT

Điểm dưới 5

SL

%

SL

%

SL

%

 

 

 

507HS

Toán

179

35

300

59

28

6

T.Việt

167

33

321

63

19

4

Khoa

63

36

110

63

1

1

Sử+Địa

53

30

121

70

0

0

T. Anh

43

25

128

73

3

2

Tin học

74

27

192

71

5

1

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   c. Các môn đánh giá bằng nhận xét:

Toàn trường

507 HS

Đánh giá bằng nhận xét

Đạo đức

TNXH

 

 

Khoa học

Âm nhạc

Mỹ thuật

Thủ công

(KT)

Thể dục

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Hoàn thành tốt

251

50

245

48

241

48

236

47

231

45

225

44

231

46

Hoàn thành

256

50

262

52

266

52

271

53

277

55

282

56

276

54

Chưa hoàn thành

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

         d. Khen thưởng: Cuối HK1 khen thưởng tổng số 130 HS có thành tích xuất sắc trong học tập.

2. Kết quả GV: Tổng số có 22GV ( 1đ/c TPT, 2 GV hợp đồng )

- Nhà trường thường xuyên tổ chức các chuyên đề về: Đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy khả năng tự học chủ động sáng tạo cho HS kết quả hội thi GVG cấp trường có 21đ/c dự thi

+ XL giờ dạy tốt 16 đ/c, giờ dạy khá 5đ/c, không có giờ dạy đạt yêu cầu

+ XL hồ sơ tốt 14 đ/c đạt 67%, XL khá 7đ/c đạt 33% không có HS đạt yêu cầu

          - Trong hội thi GVG cấp huyện 1 đ/c đạt giải ba cấp huyện

III. CÔNG TÁC  THU – CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2017 -2018

       Căn cứ vào QĐ số 51/2013/QĐ-UBND về việc ban hành về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội

     Căn cứ công văn số 2244/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của sở giáo dục và đào tạo Hà Nội v/v hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm 2017-2018

     Căn cứ vào thông tư 55/2011/TT-BGD về ban hành điều lệ ban đại diện CMHS

    Căn cứ vào HD số 1241/UBND-GD&ĐT v/v hướng dẫn các khoản thu chi học phí và các khoản thu khác năm học 2017-2018 của UBND huyện Thanh Oai

Từ đó nhà trường xây dựng dự toán thu chi, thống nhất trong hội đồng SP, họp ban đại diện CMHS các lớp thống nhất, họp phụ huynh HS các lớp thống nhất, cuối cùng công khai các khoản đóng góp trước hội đồng và thu một số khoản sau:

1. Khoản thu hộ:

         - Bảo hiểm Y tế:  491.400 đồng/hs/năm ( đã thu được 465HS/507 đạt 91%) 

         - BHTT: 100.000đ/hs/năm (Đạt 100%)

2. Các khoản thu thỏa thuận:

         - Học buổi hai: 100.000đ/hs/tháng

         - Nước uống tinh khiết: 10.000/hs/tháng ( một năm thu 9 tháng)

3. các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ HS cho ban đại diện cha mẹ HS, thu theo tinh thần tự nguyện dự thu: 94.200.000đ ( 50% để lại lớp, hội PHHS các lớp chi một số hoạt động phong trào của lớp, 50% số thu được hội phụ huynh nhà trường chi một số hoạt động của HS toàn trường theo dự toán)

IV.  Ý KIẾN CỦA NHÀ TRƯỜNG:

          - Đề nghị UBND huyện Thanh Oai đầu tư tu sửa cơ sở vật chất, xây mới phòng học đảm bảo đủ phòng học cho HS; xây dựng các phòng bộ môn nghệ thuật, phòng truyền thống, phòng thư viện, phòng họp hội đồng… lát gạch đỏ toàn bộ sân trường cho HS, nâng cấp hệ thống cống thoát nước, tường bao. Xây dựng nhà thể chất cho HS tập luyện TDTT. Làm nhà cầu khu lớp học với phòng đọc cho HS.

- Phòng tài chính và Phòng Giáo dục Đào tạo quan tâm đầu tư nội thất các phòng học cho HS và nâng cấp thiết bị dạy học cho nhà trường: Tủ đồ dùng các lớp, bàn ghế GV, bàn ghế HS, phòng máy tính cho HS. Nâng cấp khu nhà xe GV và HS, sửa khu vệ sinh GV và HS, …

- Đề HĐND, UBND quan tâm đến đời sống GV hợp đồng ( 1.300.000 chưa kể đóng bảo hiểm/gv/tháng) để các cô giáo yên tâm trong công tác giảng dạy.

          Trên đây là báo cáo của trường tiểu học Thanh Văn trình đoàn giám sát của HĐND huyện Thanh Oai. Kính mong các đồng chí xem xét giúp đỡ!                                                                                                           Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                      Thanh Văn, ngày 19 tháng 1 năm 2018

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                          Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Nguồn tin: Trường TH Thanh Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 267 | lượt tải:103
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây