TỜ TRÌNH TUYỂN SINH

Thứ bảy - 20/01/2018 21:01
TỜ TRÌNH TUYỂN SINH

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TH THANH VĂN
 

             Số: …/BC-THTV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thanh Văn, ngày 10 tháng 10  năm 2017

 

BÁO CÁO

KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN

 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC

Năm học: 2016 - 2017

Năm học 2016 – 2017 là năm học  toàn ngành tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện các nội dung Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 – Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Căn cứ vào tình hình và yêu cầu của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai, Trường Tiểu học Thanh Văn xây dựng kế hoạch năm học 2016 – 2017 với chủ đề như sau:

Những nhiệm vụ trọng tâm phải phấn đấu trong năm học 2016-2017 là:

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; củng cố và phát huy hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Củng cố kết quả cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng thích ứng cuộc sống cho học sinh thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục. Xây dựng quy tắc ứng xử văn minh – thân thiện các mối quan hệ trong nhà trường; nhà trường và xã hội.

          2. Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GD&ĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, đẩy mạnh các phương pháp dạy học tích cực, phương pháp “Bàn tay nặn bột”, triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới VNEN. Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi”, “Giáo viên chủ nhiệm giỏi” theo quy định của Bộ GD&ĐT.

3. Thực hiện đúng kế hoạch, chương trình dạy học, tiếp tục chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học; tích hợp các nội dung giáo dục (an toàn giao thông, kỹ năng sống, giáo dục môi trường,…) vào các môn học và hoạt động giáo dục. Bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; dạy Tin học theo chuẩn quốc tế. Thực hiện mô hình thư viện thân thiện, thực hiện tốt việc sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông theo đúng quy định. Sử dụng có hiệu quả các  thiết bị dạy học.

4. Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình, phương pháp dạy học trong trường có học sinh khuyết tật học hòa nhập.

5. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 và phấn đấu từng bước nâng lên mức độ 2. Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT; Tích cực tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

6. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ thông qua việc tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục và các môn nghệ thuật; tổ chức cho học sinh tham gia luyện tập các môn thể thao, học cách sử dụng các nhạc cụ và các hoạt động nghệ thuật khác. Tổ chức các câu lạc bộ TDTT, văn nghệ, nghệ thuật, v.v để cho học sinh tham gia sinh hoạt. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như vẽ tranh Ý tưởng trẻ thơ, Nét vẽ xanh, Chiếc Ô tô mơ ước, giáo dục môi trường, an toàn giao thông, vô địch tin học phấn đấu theo chuẩn quốc tế, bóng đá học đường, … gắn với các hoạt động ngoại khóa, việc sinh hoạt câu lạc bộ buổi thứ hai. Tiếp tục đưa giáo dục văn hóa truyền thống vào nhà trường như trò chơi dân gian, âm nhạc dân tộc, các hoạt động thể dục thể thao gắn với bản sắc dân tộc.

7. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý: nhà trường chủ động trong việc “chủ động cụ thể hóa phân phối chương trình học tập của học sinh phù hợp với từng lớp học cụ thể, đảm bảo yêu cầu giáo dục học sinh tiểu học và yêu cầu nhiệm vụ quy định trong chương trình tiểu học” với sự hướng dẫn, chỉ đạo của ngành. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, “ba công khai”, phát triển đội ngũ, đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và CBQL. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý, thực hiện hồ sơ sổ sách, thống kê số liệu, báo cáo, v.v.

Năm học 2016-2017, tập thể CB-GV-CNV Trường Tiểu học Thanh Văn đã phát huy những thành quả đạt được, với tinh thần đổi môùi, chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết nhất trí, trường đã đạt được kết quả nhất định trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ Công chức. Cụ thể như sau:

I. ĐỐI VỚI HỌC SINH:

- Về huy động trẻ sinh năm 2010 ra lớp: 100%

- Về duy trì sĩ số học sinh: 471/472 học sinh.

- Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học: 100%, đạt chỉ tiêu đề ra

- Phẩm chất:

+ Đạt: tỉ lệ: 100%, đạt chỉ tiêu đề ra

+ Chưa đạt:00

- Năng lực:

+ Đạt: 462/471 học sinh, tỉ lệ 98%, đạt chỉ tiêu đề ra.

+ Chưa đạt: 2%

- HS hoàn thành chương trình lớp học: 462/471 học sinh, đạt tỉ lệ: 98%,

- Khen thưởng: 204 học sinh, tỉ lệ: 43%

II. ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC:

1. Công tác giáo dục tư tưởng, chính trị:

- Mỗi cán bộ – giáo viên phải nhận thức và thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành: chủ đề tư tưởng năm học “Sống có trách nhiệm, sống trung thực”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Cán bộ - giáo viên có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, học tập vận dụng đạo đức Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống, trong công việc hàng ngày. Mỗi CB-GV-NV đều có sổ đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, Hồ Chí Minh”, được Hiệu trưởng đánh giá hàng quý.

- Sinh hoạt các văn bản liên quan đến CB-GV-NV trong các buổi họp HĐSP hàng tháng, họp giao ban liên tịch hàng tuần (những văn bản gấp Tổ trưởng triển khai ở họp tổ khối).

- CB-GV tham dự học chính trị hè năm 2016, các văn bản chỉ đạo của ngành: tỷ lệ: 100%.

- 100% CB-GV-NV tham dự các lớp bồi dưỡng hè, Nghị quyết ở xã.

- 100% CB-CC được sinh hoạt học tập, thực hiện đúng Điều lệ trường Tiểu học.

2. Công tác học tập nâng cao trình độ:

- CB- GV đạt trình độ trên chuẩn: 30/ CB-GV, tỷ lệ 91%

- Phổ cập tin học: CBGV,NV trong trường còn hạn chế, các đ/c GV trẻ cần nâng cao trình độ tin học: Bài giảng điện tử, bài giảng E-liening…

3 .Công tác thi đua:

- Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở:  1 CB-GV-NV.

- Tỉ lệ cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến: , tỉ lệ: 78%.

- Danh hiệu đơn vị: tập thể Lao động tiên tiến không đạt

- Chi bộ: trong sạch Vững mạnh

- Công đoàn: Vững mạnh

- Liên Đội: không đạt

5. Đời sống:

- Thực hiện đúng qui chế chi tiêu nội bộ đã được CB-GV-NV thống nhất và  được cấp trên phê duyệt.

- Thực hiện đúng các qui định về khen thưởng CB – GV:

Khen thưởng GV, HS đúng nghị quyết hội nghị viên chức đầu năm

Khen thưởng giáo viên có học sinh đạt các giải phong trào; giáo viên đạt giải trong các hội thi.

- Thăm hỏi hiếu, hỉ ốm đau kịp thời

- Thực hiện chế độ trợ cấp đầy đủ, đúng theo Nghị quyết

6. Các chỉ tiêu khác:

- Tổ chức thao giảng: 1 đợt 20. 11

- Giáo viên dự giờ đồng nghiệp: 4 tiết/tháng

- Kiểm tra giáo viên, bộ phận thực hiện đúng thời gian và đạt chỉ tiêu.

- Giáo viên nghỉ có phép, có lí do chính đáng.

- Các khoản đóng góp thực hiện theo kế hoạch của ngành: CB-GV-NV tham gia đầy đủ theo kế hoạch vận động của ngành.

III. TỒN TẠI

- Giáo viên chưa thật sự đầu  tư vào chuyên môn, sinh hoạt CM khối tổ còn mang tính hình thức, hội thi “Giáo viên dạy giỏi”  năm học 2016-2017 phần thi lý thuyết, tỉ lệ đạt thấp . Lý do: Giáo viên còn ngán ngại học phần lý thuyết, bài thi giảng đạt kết quả cao. Tham gia dự thi bài giảng E- Liening còn hạn chế nhiều

- HS thi giao lưu sân chơi chưa được giải cao

- Thực hiện chưa tốt về môi trường sư phạm, nhà vệ sinh xuống cấp, ,…

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

 - Xây dựng các kế hoạch cụ thể, phân công từng thành viên trong nhà trường hợp lý, nội dung kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện được tập thể bàn bạc dân chủ, thống nhất trong nhà trường, nhằm phát huy thế mạnh của từng thành viên trong đơn vị.

- CB-GV-NV phải chịu khó nghiên cứu, học tập nâng cao tay nghề.

- CB-GV-NV phải thật sự thương yêu giúp đỡ nhau trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày.

- Thường xuyên giáo dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh chung, nhằm tạo vẻ mỹ quan trong khuôn viên nhà trường, lớp học.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CB-CC-VC năm học 2016 – 2017 của Trường Tiểu học Thanh Văn.

 

HIỆU TRƯỞNG

            Nơi nhận:

- Các tổ trưởng, đoàn thể;

- Lưu: VT, hồ sơ HNCB-CC.                          

     Ng. Thị Quỳnh Hoa

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Nguồn tin: Trường TH Thanh Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 267 | lượt tải:103
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây