Quyết định thành lập tổ chuyên môn

Thứ năm - 23/08/2018 22:32
Quyết định thành lập tổ chuyên môn

   PHÒNG GD&ĐT THANH OAI                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH VĂN                                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

       Số: 73/QĐ- THTV                                                Thanh Văn, ngày 22 tháng  8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

v/v thành lập tổ chuyên môn Tổ 1. Năm học 2018 - 2019

Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Văn

 

     Căn cứ điều lệ trường Tiểu học.

    Căn cứ hướng dẫn số 418/PGD&ĐT ngày 21/8/2014 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai

    Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học năm học 2018- 2019 của Phòng  GD&ĐT Thanh Oai

     Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của trường Tiểu học Thanh Văn

     Xét năng lực cán bộ

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1:Thành lập tổ chuyên môn Tổ 1 năm học 2018- 2019 gồm các ông bà có tên sau:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bà: Kiều Thị Thu Hường

Bà: Nguyễn Thị Nhiễu

Bà: Bùi Khánh Toàn

Bà: Nguyễn Thị  Thảo

Bà : Nguyễn Thị Hồng

Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh

Bà: Nguyễn Thị Huế

Bà: Dương Thu Thủy

Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Giáo viên

Giáoviên

Giáoviên

Giáoviên

Giáoviên

Giáoviên

Giáo viên

Giáo viên

Hiệu trường

Tổ trưởng

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

         

           Điều 2 : Tổ chuyên môn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ trong năm học 2018 –  2019 đồng thời triển khai các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng các nhiệm vụ được giao trong tổ.

          Điều 3: Các ông bà có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận                                                                        HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT Thanh Oai(để b/c)

-Tổ chuyên môn(để t/h)

-Lưu VT

 

                                                                                          Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH VĂN                                   Độclập- Tự do- Hạnhphúc

 

 

         Số:        /QĐ- THTV                                  ThanhVăn, ngày    tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

v/v thành lập tổ chuyên môn Tổ 2+ 3. Năm học 2018 - 2019

 

Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Văn

 

      Căn cứ điều lệ trường Tiểu học.

      Căn cứ hướng dẫn số 418/PGD&ĐT ngày 21/8/2014 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai

     Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học năm học 2018- 2019 của Phòng  GD&ĐT Thanh Oai

      Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của trường Tiểu học Thanh Văn

      Xét năng lực cán bộ

 

QUYẾT ĐỊNH

            Điều 1: Thành lập tổ chuyên môn Tổ 2+3 năm học 2018- 2019 gồm các ông bà có tên sau:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bà: Lê Thị Nhung

Bà: Lê Thị Lừng

Bà: Nguyễn Thị Mai

Bà: LưuThị Loan

Bà: Quang Thu Trang

Bà: Ngô Thị Lệ Hoa

Bà:TrươngThị Hương

Bà: Nguyễn Lệ Thủy

Bà: Nguyễn Thị Nhàn

Bà: Lê Kim Thúy

Bà: Hoàng Thị Vin

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Giáo viên

Phó HT

Tổ trưởng

Tổ phó

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

Tổ phó

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

          Điều 2: Tổ chuyên môn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ trong năm học 2018 – 2019  đồng thời triển khai các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng các nhiệm vụ được giao trong tổ.

         Điều 3: Các ông bà có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

     Nơinhận                                                                        HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT Thanh Oai(để b/c)

-Tổ chuyên môn(để t/h)

-Lưu VT

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PHÒNG GD&ĐT THANH OAI                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH VĂN                                  Độclập- Tự do- Hạnhphúc

 

 

        Số:        /QĐ- THTV                                  ThanhVăn, ngày     tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

v/v thành lập tổ chuyên môn Tổ 4-5 Năm học 2015 - 2016

 

 

Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Văn

      

       Căn cứ điều lệ trường Tiểu học.

       Căn cứ hướng dẫn số 418/PGD&ĐT ngày 21/8/2014 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai

     Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học năm học 2018- 2019 của Phòng  GD&ĐT Thanh Oai

      Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của trường Tiểu học Thanh Văn

      Xét năng lực cán bộ

 

QUYẾT ĐỊNH

 

          Điều 1:Thành lập tổ chuyên môn Tổ 4-5 năm học 2018- 2019 gồm các ông bà có tên sau:

1

2

3

4

5

6

7

8

Bà: Nguyễn Thị Hà

Bà:  Đặng Thị Nga

Bà:Trương Thị Thanh Hiền

Bà : Nguyễn Thị Hiền Lương

Bà: Nguyễn Thị Hoà

Bà: Nguyễn Thị Hà

Ông: Nguyễn Trọng Thiện

Bà: Nguyễn Thị Bình

Giáoviên

Giáoviên

Giáoviên

Giáoviên

Giáoviên

Giáoviên

Giáoviên

Phó HT

Tổ trưởng

Tổ phó

Tổ viên

Tổ Phó

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

         Điều 2: Tổ chuyên môn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ trong năm học  2018 – 2019 đồng thời triển khai các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng các nhiệm vụ được giao trong tổ.

         Điều 3: Các ông bà có tên trong điều 1căn cứ quyết định thi hành

 

     Nơinhận                                                                        HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT Thanh Oai(để b/c)

-Tổ chuyên môn(để t/h)

-Lưu VT

 

                                                                                                    Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH VĂN                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

        Số:        /QĐ- THTV                                  ThanhVăn, ngày    tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

v/v thành lập tổ hành chính. Năm học  2018- 2019

 

Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Văn

 

Căn cứ điều lệ trường Tiểu học.

Căn cứ hướng dẫn số 418/PGD&ĐT ngày 21/8/2014 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học năm học 2018- 2019 của Phòng  GD&ĐT Thanh Oai

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của trường Tiểu học Thanh Văn

Xét năng lực cán bộ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Thành lập tổ văn phòng năm học 2018- 2019 gồm các ông bà có tên sau:

1

2

3

4

5

6

Bà: Nguyễn Thị  Ánh Tuyết

Bà: Nguyễn Thanh Tân

Bà: Trần Lê Thu Hằng

Bà :Nguyễn Thị Nga

Bà: Nguyễn Thị  Thiếp

Bà: Phạm Thị Thúy Hằng

 

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Nhân viên

Tổtrưởng

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

Tổ viên

Điều 2:Tổ hành chính có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ trong năm học 2018 – 2019 đồng thời triển khai các hoạt động chuyên môn về công tác văn phòng theo kế hoạch của nhà trường và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng các nhiệm vụ được giao trong tổ.

Điều 3: Các ông bà có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

    Nơinhận                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Thanh Oai(để b/c)

- Tổ chuyên môn(để t/h)

- Lưu VT                                                                      Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Nguồn tin: Trường Tiểu học Thanh Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 188 | lượt tải:70
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây