Phân công chuyên môn năm học 2018- 2019

Thứ năm - 23/08/2018 21:53
Phân công chuyên môn năm học 2018- 2019
      Phßng gd & ®t thanh oai     B¶ng ph©n c«ng chuyªn m«n c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn
Tr­êng tiÓu häc thanh v¨n Thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2018- 2019
                                 
TT Hä vµ Tªn Ngµy th¸ng Biªn §¶ng  N¨m Tr/®é XLCM   NhiÖm vô ®­îc giao                                      Gi¶ng d¹y     Sè buæi  C«ng 
N¨m sinh   chÕ viªn vµo chuyªn n¨m  Tin häc Líp M«n §Þa ®iÓm d¹y/tuÇn t¸c
    (H§)   ngµnh m«n tr­íc ( A,B,) S¸ng ChiÒu kh¸c
1 NgThÞ Quúnh Hoa 29/10/1972 x BC x 1994 §H Tốt B Phô tr¸ch chung 1 §§ Khu TT 1   BTCB
2 NguyÔn ThÞ B×nh 12/06/1975 x BC x 1994 §H Tốt B Phô tr¸ch CM 5 §§ Khu TT   1  
3 Phạm T Kim Tuyến 08/06/1976 x BC x 2009 §H Tốt B PT§T-BDHSGTA 5 TA Khu TT   2  
4 Hoµng ThÞ Vin 17/02/1966 x BC x 1990 §H Tốt B PT CSVC- Phæ cËp 2 §§ Khu TT   2  
5 Nguyễn Lệ Thuỷ 24/12/1976 x BC x 2005 Tốt B Chñ nhiÖm líp 2B 2B VH QN 5 3 TKHĐ
6 Bùi Khánh Toàn 21/11/1964 x BC   1986 Tốt   Chủ nhiệm líp 1D 1D VH Khu TT   5  
7 Nguyễn Thị Nhiễu 24/5/1965 x BC   1988 Tốt   Chñ nhiÖm líp 1B 1B VH Khu TT 5    
8 Kiều Thị Thu Hường 14/5/1973 x BC x 1996 §H Tốt B Chñ nhiÖm líp 1A 1A VH QN 5   TT tổ 1
9 Lê Thị Lừng 22/8/1975 x BC   2008 §H Tốt B Chủ nhiệm líp 2D 2D VH Khu TT   5  
10 Nguyễn Thị Thảo 01/11/1969 x BC   1992 §H Tốt B Chñ nhiÖm líp 1C 1C VH Khu TT 5    
11 Trương Thị Hương 06/07/1971 x BC   1994 §H Tốt B Chñ nhiÖm líp 2A 2A VH Khu TT 5   TP2-3
12 Trương T Thanh Hiền 08/03/1972 x BC x 1999 Tèt B Chñ nhiÖm 4A 4A VH Khu TT 5    
13 Nguyễn Thị Hồng 14/5/1974 x BC   2001 §H Tốt B TiÕng Anh K1;2;4 1;2;4 TA Khu TT 1 5  
14 Nguyễn Thị Mai 25/5/1968 x BC   1990 §H Tốt B Chủ nhiệm lớp 2C 2C VH Khu TT   5  
15 Lê Thị Nhung 10/06/1972 x BC   1992 §H Tốt B Chñ nhiÖm líp 3C 3C VH Khu TT 5 1 TT2-3
16 Lưu Thị Loan 12/11/1964 x BC   1990 Tốt   CN líp 3A  3A VH Khu TT   5  
17 Quang Thu Trang 04/04/1986 x   2010 Tốt   Phã CN líp 2A;2B 2A,2B VH Khu TT   5  
18 Ng: Thị Hiền Lương 12/06/1971 x BC x 1992 §H Tốt B Chñ nhiÖm líp 4B 4B VH Khu TT 5   TP 4,5
19 Ngô Thị Lệ Hoa 25/6/1967 x BC   1990 §H Tốt B CN líp 3B 3B VH Khu TT   5  
20 Đặng Thị Nga 08/10/1966 x BC   1990 §H Tốt B Chñ nhiÖm líp 5B 5b VH Khu TT 5    
21 Nguyễn Thị Hà 30/10/1970 x BC x 1992 Tốt B Chñ nhiÖm líp 5A 5a VH Khu TT 5 1 TT4-5
22 Nguyễn Thị Huế 26/7/1990 x x 2013 Tèt B D¹y Nh¹c K1;23,4,5 1,3,4,5 Nh¹c Khu TT 3 2  
23 Nguyễn Thị Hoà 07/06/1982 x BC x 2008 Tốt B D¹y TD K 3;4;5 3;4;5 TD Khu TT 4 1  
24 Ng: Thị Kim Oanh 25/5/1969 x   2008 §H Kh¸ B D¹y TD khèi 1;2 1;2 TD Khu TT 3 1  
25 Nguyễn Thanh Tân 23/05/1905 x BC   1993 TC Tốt B KÕ to¸n- Phæ cËp     Khu TT 2 3  
26 Phạm Thuý Hằng 25/11/1988 x x 2012 ĐH Kh¸ B Nhân viên VP     Khu TT 3 2  
27 Ng Thị Ánh Tuyết 15/5/1987 x BC x 2013 tc Tèt B PT Y tÕ häc ®­êng     Khu TT 3 2  
                                 
TT Hä vµ Tªn Ngµy th¸ng Biªn §¶ng  N¨m Tr/®é XLCM Tin học A;B;C NhiÖm vô ®­îc giao                                      Gi¶ng d¹y     Sè buæi  C«ng 
N¨m sinh   chÕ viªn vµo chuyªn n¨m  A,B,C Líp M«n §Þa ®iÓm d¹y/tuÇn t¸c
    (H§)   ngµnh m«n tr­íc   S¸ng ChiÒu kh¸c
28 Nguyễn Thị Nga 1982 x   2015 Khá B NV Thiết bị     Khu TT 3 2  
29 Nguyễn Thị Thiếp 06/02/1989 x   2013 TC Kh¸ B PT Th­ viÖn- TB     Khu TT 1 4  
30 Trần Lê Thu Hằng 10/05/1993 x   2014 Khá B Nh©n viªn VP     Khu TT 2 3  
31 Nguyễn Sơn Hà 02/06/1987 x BC   2013 TC Tốt B Nhân viên thư viện     Khu TT   5  
32 Lê Kim Thúy 1985 x BC   2008 Tốt B Phó CN  2a,4b VH Khu TT   5  
33 Nguyễn Trọng Thiện 1985   BC   2016 Khá B Dạy MT K1,2,3,4,5   MT Khu TT   5  
34 Nguyễn Thị Giang 1990 x   2018 ĐH   B Giáo viên 1D VH Khu TT   5  
35 Nguyễn Thanh Nhàn 1993 x   2018 ĐH   B Giáo viên 3a VH Khu TT   5  
36 Dương Thu Thủy 1993 x   2018 ĐH   B Giáo viên 1a,b VH Khu TT   5  
  Céng                              
                                 
                  Thanh V¨n, ngµy 22  th¸ng 8 n¨m 2018      
  Ng­êi lËp biÓu                                                                                HiÖu tr­ëng               hiÖu tr­ëng      
                           
                                 
                                 
  NguyÔn ThÞ B×nh                                                                                                       NguyÔn TiÕn §¹o NguyÔn ThÞ Quúnh Hoa    

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Nguồn tin: Trường Tiểu học Thanh Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 166 | lượt tải:59
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây