Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018- 2019

Thứ năm - 28/06/2018 23:01
Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2018- 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG TH THANH VĂN

 


Số: 41 /KH-THTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-  Tự do -  Hạnh phúc

 


Thanh Oai, ngày ... tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018 – 2019

Trên địa bàn xã Thanh Văn

 

Căn cứ vào Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Căn cứ Công văn số 1352/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018–2019;

Căn cứ kế hoạch số    /KHUBND ngày     tháng 5/ 2018 của UBND huyện Thanh Oai

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường                                                                                                                              

Trường Tiểu học Thanh Văn xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

A.   MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

I. Mục đích

1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.

II. Yêu cầu

1. Điều tra chính xác số trẻ sinh năm 2012 trên địa bàn xã Thanh Văn, phân tuyến và giao chỉ tiêu từng lớp sao cho hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

2. Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp)

3. Số HS trúng tuyển được học 2 buổi/ngày

  4. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

B. NỘI DUNG

I. Tuyển sinh vào lớp 1

1) Phương thức và đối tượng

- Phương thức: Xét tuyển.

2) Độ tuổi dự tuyển:

a) Lớp 1:

Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2012), hiện đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú cùng gia đình trên địa bàn xã Thanh Văn được phân tuyến tuyển sinh của UBND huyện Thanh Oai quy định. Trường hợp đặc biệt: trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

3) Hồ sơ dự tuyển

* Lớp 1

- Đơn xin học (theo mẫu);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã, thị trấn (Đối với học sinh có hộ khẩu thường trú ngoài huyện).

4) Thời gian tuyển sinh:

 4.1. Cấp mã số học sinh:  Trường Mầm non;Tiểu học;THCS  hoàn thành việc cấp mã số cho học sinh (kèm theo mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 25/5/2018.

  Mỗi học sinh được cấp một mã số độc lập; Học sinh có trách nhiệm bảo mật mã số tuyển sinh, mật khẩu của mình. Nhà trường không được tiết lộ mã số, mật khẩu của học sinh cho bất kì ai khác ngoài chính học sinh và phụ huynh của học sinh đó.

4.2. Thời gian tuyển sinh:

  - Đợt 1: (Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến):

Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 03/7/2018, các trường tuyển học sinh đúng tuyến được phân chia theo địa bàn tuyển sinh.

- Đợt 2: (Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp) Từ ngày 13/7/2018 đến ngày 18/7/2018 tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

* Lưu ý:

- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng kí tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng kí tuyển sinh trực tuyến thành công đến ngày 18/7/2018.

- Tuyệt đối các trường không được tuyển sinh trước thời gian quy định.

- Sau ngày 18/7/2018, nhà trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao sẽ báo cáo và lập tờ trình về phòng GD&ĐT duyệt trực tiếp với lãnh đạo cấp học trong ngày 19/7/2018. Khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường mới được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2018 đến ngày 22/7/2018.

5) Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh: (đính kèm phụ lục PL1b_tkts1 và phụ lục PL1c_tkts6)

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Phân công trách nhiệm

1) Đối với Ban giám hiệu:

1.1. Chủ động tham mưu với UBND  xã  trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn xã đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2018 – 2019 của trường, báo cáo Phòng GD&ĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Phòng GD&ĐT tổ chức hướng dẫn.

1.2. Thông báo công khai tại trường tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.

1.3. Từng bước tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1.

1.4. Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.

1.5. Thành lập  Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, thư ký và một số uỷ viên (CT Công đoàn, TPT, Bí thư Đoàn, Tổ trưởng tổ chuyên môn và 1 số GV có năng lực). Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

1.6. Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn CMHS truy cập vào trang sổ liên lạc điện tử để theo dõi, kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả học tập, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định, đảm bảo mật mã học sinh, bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lí, những khó khăn của học sinh, CMHS về mã số học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

1.7. Tổ chức tuyển sinh:

- Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như họ tên, ngày sinh, nơi sinh... trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ . Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh “Đã kiểm tra, khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu”, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

- Trong suốt thời gian tuyển sinh  trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

1.8. Lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

1.9. Kết thúc tuyển sinh các trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến  báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và Phòng GD&ĐT.

1.10. Nhà trường nghiêm chỉnh thực hiện việc bàn giao hồ sơ học sinh để phục vụ công tác phổ cập và tuyển sinh.

- Trường mầm non lập toàn bộ danh sách trẻ 6 tuổi trên địa bàn xã, thị trấn mình quản lý.

- Trường tiểu học chuẩn bị toàn bộ hồ sơ của các học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học của đơn vị mình (Học bạ, danh sách)

- Các hồ sơ trên được bàn giao tại Hội trường Phòng GD&ĐT (trường mầm non bàn giao cho trường tiểu học. Trường tiểu học bàn giao cho trường THCS) trước sự chứng kiến và chỉ đạo của lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các cấp học.

- Thời gian bàn giao: + Từ 8h30 đến 9h30 ngày 08/ 06/2018.

- Thành phần  bàn giao : Mỗi trường 2 người (gồm 1 lãnh đạo và 1 cán bộ phụ trách tuyển sinh) và lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT phụ trách các cấp học.

2) Cơ quan Công an xã.

- Thực hiện các trách nhiệm được quy định tại Luật Cư trú.

- Thực hiện việc đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn phụ trách theo quy định của Luật Cư trú và quy định của Bộ Công an.

- Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về cư trú theo thẩm quyền.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ đăng ký và quản lý tạm trú theo quy định của Bộ Công an.

- Thực hiện các việc khác về quản lý cư trú theo quy định của Công an cấp trên.

II. HỒ SƠ TUYỂN SINH CỦA NHÀ TRƯỜNG:

1) Nhà trường lập bộ hồ sơ gồm:

- Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh.                                                   

- Biên bản bàn giao hồ sơ giữa 2 cấp học.

          - Kế hoạch tuyển sinh của trường (theo mẫu của Sở GD&ĐT)

          - Báo cáo nhanh thực hiện kế hoạch tuyển sinh (theo mẫu của Sở GD&ĐT)

- Biên bản xét tuyển (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).

          - Danh sách ứng dự tuyển (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).

          - Danh sách học sinh được tuyển (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).

          - Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh (theo mẫu của Sở GD& ĐT)

           - Tờ trình xin tuyển bổ sung (nếu có ).                

2. Số lượng:

Hồ sơ tuyển sinh được lập thành 02 bộ (1 bộ lưu tại trường, 1 bộ nộp về phòng Giáo dục và Đào tạo  theo cấp học).

III. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh từng cấp học nhận) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:

- Ngày 04/5/2018: Các trường nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh của đơn vị về  Phòng Giáo dục và Đào tạo (theo cấp học).

- Ngày 08/6/2018: Các trường nộp danh sách Hội đồng tuyển sinh (qua mạng theo cấp học).

- Ngày 15/6/2018: Các trường nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.  

- Từ ngày 01/7/2018 đến 18/7/2018: tuyển sinh theo kế hoạch của Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh của huyện.             

- Ngày 20/7/2018: Các trường nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh (qua mạng theo cấp học)

- Ngày 25/7/2018: Các trường nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo cấp  học (kèm theo hồ sơ tuyển sinh).

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1  trên địa bàn xã Thanh Văn huyện Thanh Oai năm học 2018-2019. Trường Tiểu học  Thanh Văn yêu cầù  các thành viên trong hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc cần báo cáo ngay về Ban giám hiệu để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Thanh Oai;

- UBND xã,

- Các bộ CM

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

 

                             LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH (Tham khảo)

 

 

 (Kèm theo kế hoạch số ..... ngày04/5/2018 của  trường Tiểu học Thanh Văn)

 

Thời gian

Đơn vị thực hiện

Nội dung công việc

Ngày 04/5

Trường TH Thanh Văn

Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018- 2019

08/5

Trường TH Thanh Văn

Nộp danh sách hội đồng tuyển sinh học sinh vào lớp 1 năm học 2018- 2019 về PGD

15/6

Trường TH Thanh Văn

Nhận quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh tại PGD

Từ 01/7- 18/7

Trường TH Thanh Văn

Tuyển sinh học sinh vào lớp 1 theo kế hoạch của ban chỉ đạo công tác tuyển sinh

20/7

Trường TH Thanh Văn

Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh

25/7

Trường TH Thanh Văn

Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh năm học 2018- 2019

 

                                                                  TRƯỞNG BAN TUYỂN SINH

 

 

 

 

 

                                                                        Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Nguồn tin: Trường Tiểu học Thanh Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 154 | lượt tải:55
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây