Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2018

Thứ hai - 19/03/2018 03:54
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:    /KH- THTV  

Thanh Văn, ngày 12 tháng 1 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

của trường Tiểu học Thanh Văn- huyện Thanh Oai

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ Ban hành Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Công văn số 4145/BGD&ĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;  Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020”; Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Kế hoạch số 4605/KH-SGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai.

Căn cứ kế hoạch số 25/KH-PGD&ĐT ngày 10/01/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của ngành giáo dục huyện Thanh Oai

Trường Tiểu hoc Thanh Văn xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố về công tác PCTN, kế hoạch của Phòng GD&ĐT Thanh Oai. Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, góp phần phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

- Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Yêu cầu

- Việc thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền.

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên,  học sinh và phụ huynh phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị.

- Tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước về PCTN.

- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

- Thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013 - 2014.

- Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính; minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, kế toán; thủ quỹ, thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

- Thực hiện công khai, minh bạch dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm.

- Xây dựng các quy định, quy trình công khai các thủ tục hành chính, chế độ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quản lý và thực thi công việc theo hướng nâng cao tính công khai, minh bạch và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân về hoạt động của cơ quan; xây dựng và ban hành các quy định, quy trình thực hiện quy chế dân chủ; quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan, đơn vị.

- Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện các quy định, chính sách và pháp luật.

3. Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố và Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác PCTN

Nghiêm túc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. Kế hoạch số 4605/KH-SGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; kế hoạch số 25/KH-PGD&ĐT ngày 10/01/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của ngành giáo dục huyện Thanh Oai

 4. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố”; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng.Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm nguời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.

6. Kế hoạch kiểm tra phòng, chống tham nhũng của đơn vị :

- Kiểm tra chuyên đề phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 02 chuyên đề

- Thời gian kiểm tra: Từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban lãnh đạo nhà trường

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các tổ chuyên môn phối kết hợp xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch PCTN năm 2018 của  đơn vị với hình thức phù hợp, hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện: Ban kiểm tra nội bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Luật phòng, chống tham nhũng của đơn vị                           

- Thực hiện chế độ báo cáo công tác PCTN định kì với Phòng GD&ĐT theo đúng kế hoạch

2. Các tổ chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung pháp luật phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức triển khai thực hiện với những hình thức phù hợp;

IV. THỜI GIAN

Nhà trường triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo từng năm; có tổng kết mỗi năm và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trên đây là kế hoạch thực hiện luật PCTN năm 2018 của trường Tiểu học Thanh Văn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng yêu cầu các các bộ phận có lien quan triển khai và thực hiện có gì vướng mắc báo cáo nhà trường để kịp thời giải quyết./.

   

Nơi nhận:                                                                             

- Phòng GD&ĐT Thanh Oai

- Các Tổ chuyên môn ;       

- Cổng thông tin điện tử của trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                         ( Đã ký)

 

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Nguồn tin: Trường Tiểu học Thanh Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 267 | lượt tải:103
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây