KH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

Thứ bảy - 20/01/2018 20:41
KH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH OAI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
 
 

 


Số:  159/KH-GD&ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh  phúc

 

 
 
 

 


Thanh Oai, ngày 13 tháng 04 năm 2015

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

và đơn vị sự nghiệp công lập

      

Căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 1291-CV/HU ngày 17/03/2015 của Huyện ủy Thanh Oai về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích thực hiện dân chủ trong hoạt động của Phòng GD&ĐT:

Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước.

Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

2. Yêu cầu của việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Phòng GD&ĐT:

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Phòng GD&ĐT phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của cơ quan, đơn vị.

Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và quyền làm chủ của nhân dân, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan).

- Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT Thanh Oai và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ của Phòng GD&ĐT Thanh Oai và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc, quy định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan Phòng GD&ĐT Thanh Oai và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc, thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết v.v…, xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT Thanh Oai và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/4/ 2015.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác liên quan đến cơ quan, tổ chức, công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài ngành giáo dục với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực để cơ quan, tổ chức, công dân biết, giám sát, kiểm tra việc chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng ngành GD&ĐT; đồng thời tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong các hoạt động công tác giáo dục, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào xã hội hóa giáo dục một cách toàn diện.

- Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT Thanh Oai và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng ngành GD&ĐT; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng ngành GD&ĐT; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, gắn với việc thực hiện dân chủ trong công tác xây dựng đội ngũ.

- Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT Thanh Oai và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

 5. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp các điểm tiếp công dân, bố trí cán bộ có năng lực, thái độ, tác phong chuẩn mực để thực hiện việc tiếp công dân, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng, hòm thư góp ý tại địa điểm tiếp công dân, phân loại, xác minh, giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; công khai minh bạch các thủ tục hành chính, khoản phí, lệ phí và thời gian giải quyết hồ sơ để nhân dân biết, thực hiện và tham gia giám sát.

- Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT Thanh Oai và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

6. Tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tư, quy chế của Bộ GD&ĐT về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực giáo dục; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định thực hiện dân chủ, quy trình làm việc, quy chế làm việc của các đơn vị phù hợp với quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/05/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Điều lệ trường mầm non, tiểu học, trung học và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT Thanh Oai và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong các lĩnh vực GD&ĐT, gắn công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thi hành pháp luật và công tác pháp chế trong ngành GD&ĐT, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, chủ động phát hiện những tồn tại, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, làm rõ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ, vi phạm quy chế, quy trình công tác.

- Cơ quan thực hiện: Phòng GD&ĐT Thanh Oai và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Hiệu trưởng các nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tại đơn vị mình; định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), 01 năm (trước ngày 15/10) báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT (qua Tổ Hành chính – Tổng hợp) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Sở GD&ĐT.

2. Giao Tổ Hành chính – Tổng hợp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu tổ chức các Đoàn kiểm tra của UBND huyện, Phòng GD&ĐT kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại một số đơn vị (có kế hoạch cụ thể riêng); theo dõi, tổng hợp tình hình, định kỳ tiến hành việc sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ báo cáo về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định./.

 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

 

Bùi Thị Kim Anh

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 154 | lượt tải:55
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây