Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Thanh Văn

Thứ hai - 08/10/2018 04:23
Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên trường TH Thanh Văn
TRÍCH NGANG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC         
Trường tiểu học Thanh Văn                              
TT Họ và tên Nữ Ngày tháng
năm sinh
Chức
danh
hiện
tại
Trình độ chuyên môn 1
(ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng)
Trình độ lý luận chính trị Tháng
năm
vào ngành
Tháng năm
được tuyển
dụng
chính thức
Ngày vào
Đảng
Ngày chính thức
vào Đảng
Nơi đăng kí
hộ khẩu thường trú
Nơi sinh sống
hiện tại
Số điện thoại liên lạc
Ngày tháng năm Trình độ Di động Gia đình Cơ quan
  I. Cán bộ quản lý:                                
1 Nguyễn Thi Quỳnh Hoa x 29 10 1972 Hiệu trưởng Đại học Trung cấp 9/1994 11/1994 30/7/1998 30/7/1999 TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội 01658625372 0433871064 0433974007
2 Nguyễn Thi Bình x 06 12 1975 Phó HT Đại học Trung cấp 1/11/1994 1/11/1994 15/11/1996 15/11/1997 Động Giã- Đỗ Động- Thanh Oai- Hà Nội Động Giã- Đỗ Động- Thanh Oai- Hà Nội 0987250163   0433974007
3 Hoàng Thị Vin x 17 02 1966 Phó HT Đại học Trung cấp 9/1990 9/1990 03/12/2002 03/12/2003 Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội 01689052083   0433974007
4 Phạm Thị Kim Tuyến x 06 08 1976 Phó HT Đại học   1996 2009 07/07/2004 07/07/2005 Phương Trung, Thanh Oai, hà Nội Phương Trung, Thanh Oai, hà Nội 01694215497   0433974007
  II. Giáo viên biên chế:                               0433974007
1 Bùi Khánh Toàn x 21 11 1964 GV Cao đẳng   10/1986 1988     Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội 01658448658   0433974007
2 Nguyễn Thị Nhiễu x 24 5 1965 GV Cao đẳng   10/1988 1990     Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội 016684446291   0433974007
3 Nguyễn Thị Thảo x 11 1 1969 GV Đại học   12/1992 5/1994     Trình xã, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội Trình xã, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội 01671377873   0433974007
4 Kiều Thị Thu Hường x 14 5 1973 GV Đại học   1/9/1996 1/6/2003 24/1/2014 24/1/2015 Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội 01694357674   0433974007
5 Lê Thị Lừng x 22 8 1975 GV Đại học   10/1995 9/2007     Văn Quán, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội Văn Quán, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội 01655376588   0433974007
6 Nguyễn Lệ Thuỷ x 24 12 1976 GV Cao đẳng   20/10/1999 01/1/2014 19/1/2012 19/1/2013 Văn Quán, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội Văn Quán, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội 01669865622   0433974007
7 Lê Thị Nhung x 06 10 1972 GV Đại học   18/11/1992 1/6/1994     Trình xã, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội Trình xã, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội 01646533328   0433974007
8 Nguyễn Thị Mai x 25 5 1968 GV Đại học   01/02/1990 1991     Cự Thần, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội Cự Thần, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội 01275138324 0433874533 0433974007
9 Nguyễn Thị Hồng x 04 05 1974 GV Đại học   21/12/2001 24/06/2002     Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội 01664678167   0433974007
10 Trương Thị Hương x 07 06 1971 GV Đại học   18/01/1994 1995     Trình Xá, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội Trình Xá, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội 01652408689   0433974007
11 Nguyễn Thị Hòa x 06 07 1982 GV Cao đẳng   01/01/2005 3/2008 22/12/2015   Cự Thần, Đỗ Động , Thanh Oai, Hà Nội Cự Thần, Đỗ Động , Thanh Oai, Hà Nội     0433974007
12 Nguyễn Thị Hà x 30 10 1970 GV Cao đẳng   01/11/1992 01/05/1994 31/12/2008 31/12/2009 Văn Quán, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội Văn Quán, Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội 0978302237 0433870686 0433974007
13 Đặng Thị Nga x 10 08 1966 GV Đại học   10/1990 10/1990     Úc Lý, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội Úc Lý, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội     0433974007
14 Ngô Thị Lệ Hoa x 25 06 1967 GV Đại học   10/1990 10/1990     TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội 0978306256   0433974007
15 Nguyễn Thị Hiền Lương x 06 02 1971 GV Đại học   01/10/1992 01/05/1994 31/12/2008 31/12/2009 Cự Thần, Đỗ Động , Thanh Oai, Hà Nội Cự Thần, Đỗ Động , Thanh Oai, Hà Nội 01693550670   0433974007
16 Lưu Thị Loan x 12 11 1964 GV Đại học   01/10/1990 10/1990     TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội     0433974007
17 Nguyễn Trọng Thiện   25 6 1985 GV Cao đẳng   01/1/2016 01/1/2016     Thanh Văn Thanh Oai Hà Nội Thanh Văn Thanh Oai Hà nội 01677480425    
18 Nguyễn Thị Huế x 26 7 1990 GV Đại học   1/1/2012 1/1/2016 8/3/2016   Thanh Văn Thanh Oai Hà Nội Thanh Văn Thanh Oai Hà nội      
19 Trương Thị Thanh Hiền x 08 3 1972 GV Cao đẳng   30/9/1999 10/2014 24/7/1994 24/7/1995 Thanh Văn Thanh Oai Hà Nội Thanh Văn Thanh Oai Hà nội 01666325208   0433974007
20 Lê Kim Thúy x 29 5 1985 GV Cao đẳng   2009 2009              
  III. Giáo viên hợp đồng huyện kí:                               0433974007
1 Nguyễn Thị Kim Oanh x 17 02 1969 GVHĐ Đại học   10/1996       Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội     0433974007
2 Quang Thu Trang x 04 04 1986 GVHĐ Cao đẳng   04/10/2010       Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội 01663319928   0433974007
  IV. Giáo viên hợp đồng trường kí                                
                                   
  V. Nhân viên biên chế:                               0433974007
1 Nguyễn Thị Ánh Tuyết x 15 5 1987 Nhân viên  Trung cấp   1985   10/4/2013 10/4/2014 Cao Viên Thanh Oai Hà Nội Cao Viên Thanh Oai Hà Nội      
2 Nguyễn Thanh Tân x 14 6 1970 Kế toán Đại học   01/08/1993 01/02/1995     Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội  Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội     0433974007
3 Nguyễn Thị  Sơn Hà x 2 6 1987 Điều dưỡng Cao đẳng   1/11/2010 1/11/2010     Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội      
  VI. Nhân viên hợp đồng 68:                               0433974007
1 Phạm Thị Thúy Hằng x 25 11 1988 Nhân viên  Đại học   1/11/2012   27/08/2008 27/08/2009 Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội Bạch Nao, Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội 01686798076   0433974007
2 Nguyễn Thị Nga x 16 1 1982 Nhân viên  Cao đẳng   16/7/2015 16/7/2015     Tiên Văn Dân Hòa, Thanh Oai,Hà Nội Tiên Văn Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội 0946383698    
3 Trần Lê Thu Hằng x 10 5 1993 Nhân viên  Trung cấp   13/10/2014 13/10/2014     Úc Lý- Thanh Văn- Thanh Oai Hà Nội Úc Lý- Thanh Văn- Thanh Oai, Hà Nội      
  Hợp đồng khác( huyện kí)                                
1 Nguyễn Thị Thiếp  x 6 2 1989 Nhân viên  Trung cấp           Dân Hòa Thanh Oai Hà Nội Dân Hòa Thanh Oai Hà Nội      

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bình

Nguồn tin: Trường Tiểu học Thanh Văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 166 | lượt tải:59
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây